Reģistrēties tagad

Uzņēmums NL Jobs

NL Jobs ir uzņēmumu Oranjevliet B.V., Oranjevliet Nederland B.V., NL Jobs Holland B.V. un NL Jobs UZB B.V. saīsinātais nosaukums.
Uzņēmuma NL Jobs juridiskā adrese: Tuindersweg 49, pasta indekss 2676 BD, Māsdeikā (Maasdijk), Nīderlandē.
Šajā paziņojumā par konfidencialitāti informējam jūs par to, kā rīkojamies ar jūsu brīvprātīgi sniegtajiem personas datiem.
NL Jobs apstrādā jūsu sniegtos personas datus ļoti rūpīgi atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem kā noteikts Vispārīgās datu aizsardzības regulā.


Kādiem mērķiem apkopojam jūsu personas datus

Uzņēmumiem ir tiesības apkopot jūsu personas datus tikai noteiktam mērķim un apstrādāt tos atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteikto.
Mēs apkopojam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 1. Lai izpildītu piemēroto likumu un noteikumu prasības.
 2. Lai noslēgtu darba līgumus starp darba devēju un darba ņēmēju, un lai izveidotu un uzturētu pareizu lietvedības organizāciju uzņēmumā.
 3. Lai novērtētu jūsu piemērotību konkrētam amatam un / vai uzdevumam.
 4. Lai varētu jūs nosūtīt izpildīt darbu pie pasūtītāja, noslēgt attiecīgus darba līgumus un tos izpildīt.
 5. Lai piedāvātu jums studiju programmas vai apmācības iespējas un citus pakalpojumus (saistītus ar jūsu darbu) kā piem. transportu, izmitināšanu vai veselības aprūpes apdrošināšanu.
 6. Lai novērtētu, vai jums ir tiesības saņemt (piemaksas) nodokļu atlaidi un / vai subsīdijas, vai arī jums ir piešķirta (piemaksas) nodokļu atlaide un / vai subsīdijas.
 7. Lai izpildītu mums uzlikto pienākumu par personas reintegrāciju un ievērotu valsts izvirzītos mērķus palīdzēt personām, kas veic darbu no liela(-āka) attāluma iekļauties darba tirgū.
 8. Lai jūs informētu par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, citām aktivitātēm un / vai sniegtu ar jūsu ieņemamo amatu saistītu informāciju.
 9. Lai izpildītu ar kvalitāti saistītos mērķus kā piem. sertifikāciju.
 10. Pārvaldības nolūkiem, ieskaitot vadības informāciju, nodrošinot iekšējās kontroles un darba aizsardzības pasākumus, kā arī veicot auditus un revīzijas.
 11. Lai sniegtu jums pieeju mūsu iekštīklam un portāla videi, un izmantot to.

Visi iepriekš minētie mērķi atbilst Vispārējās datu aizsardzības regulā iekļautajiem juridiskajiem pamatiem:

 • nepieciešami līgumsaistību izpildei;
 • nepieciešami likumā noteikto pienākumu izpildes vajadzībām.


Kad apkopojam jūsu personas datus

Apkopojam jūsu personas datus:

 • kad reģistrējaties kādā no mūsu darbā pieņemšanas birojiem Nīderlandē vai ārvalstīs. Šajā brīdī tiek uzglabāti tikai dati, kas nepieciešami darbā pieņemšanai un darbinieku atlasei;
 • kad noslēdzat darba līgumu ar mums;
 • kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un ievadāt tīmekļa vietnē personas datus un tos saglabājat.


Kāda veida personas datus apkopojam

Personas datus, ko apkopojam ir informācija, kas nepieciešama mūsu pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Bez šīs informācijas nevaram veikt profesionālo darbību kā pagaidu nodarbinātības aģentūra.
Personas dati, ko apkopojam ir šādi:

 • vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un cita kontaktinformācija;
 • dzimšanas datums, dzimums un ģimenes stāvoklis;
 • dati, kas saistīti ar personāla reģistrāciju, darba algu un darbnespēju;
 • dati, kas saistīti ar personas identifikāciju.

Mēs neapkopojam tāda veida informāciju kā personas piederību kādai reliģijai, personas rasi, seksuālo orientāciju u.tml., ja vien jūs esat piekritis/-usi šādu jūsu personas datu apstrādei.

Personas dati, kurus apstrādājam, ir nepieciešami, lai labā kvalitātē īstenotu pakalpojumus, kas saistīti ar mūsu savstarpējām darba tiesiskajām attiecībām. Ja nesniedzat visu informāciju, kuru pieprasām, mēs nevaram labā kvalitātē īstenot pakalpojumus, kas saistīti ar mūsu savstarpējām darba tiesiskajām attiecībām, tādējādi nevarēsim uzsākt darba tiesiskās attiecības ar jums.


Kam sniedzam jūsu personas datus

Jūsu personas datus sniedzam tikai un vienīgi tām trešajām personām, kurām ir likumīgas intereses jūsu personas datu piekļuvei, pusēm, kurām ir pienākums pārbaudīt vai gūt pieeju jūsu personas datiem, lai izpildītu darba līguma prasības, taču arī šajos gadījumos sniedzam tikai to informāciju, kas nepieciešama konkrētā uzdevuma izpildei.
Trešās personas, kurām sniedzam jūsu personas datus ir citas vienības, kas saistītas ar NL Jobs uzņēmējdarbību - mūsu pasūtītāji, datu apstrādātāji kā piem. mūsu algu programmatūras izstrādātāji, valsts un audita iestādes. Pastāv arī situācijas, kad nedrīkstam noraidīt personas datu sniegšanu kā piem. tiesas rīkojuma vai tiesas sprieduma gadījumos.

Jūsu personas datus nenododam trešajām personām ārpus Eiropas savienības.


Cik ilgi uzglabājam jūsu personas datus

Dati tiks uzglabāti kā tas ir noteikts Vispārīgās datu aizsardzības regulā.


Jūsu tiesības

Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka vairākus datu subjektu tiesību aizsargājošus pasākumus, par kuriem datu subjektam ir tiesības iebilst.
Tiesību aizsargājošo pasākumu uzskaitījums:

 • tiesības uz datu pārnesamību. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības no mums pieprasīt, lai mēs nododam jūsu (digitāli) saglabātos personas datus citam pakalpojumu sniedzējam;
 • tiesības “tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības panākt, lai mēs dzēstu jūsu datus. Tas gan ir iespējams tikai tad, kad jūsu dati mums vairs nav nepieciešami saistībā ar sākotnējiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti;
 • tiesības piekļūt saviem datiem. Jums ir tiesības redzēt, kādus personas datus par jums apstrādājam;
 • tiesības labot datus. Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu labošanu vai papildināšanu gadījumos, kad apstrādātā informācija ir nepareiza vai nepilnīga;
 • tiesības ierobežot apstrādi. Ja jūs apstrīdat, ka dati, ko par jums apstrādājam ir neprecīzi, nav nepieciešami vai arī vairs nav vajadzīgi, tad jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu pārtraukta šo datu apstrāde.
 • tiesības attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu. Ja izmantojam automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu, jums ir tiesības pieprasīt, lai papildus tiktu piesaistīta arī cilvēka dalība datu izvērtēšanā. NL Jobs neizmanto automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu.
 • tiesības iebilst. Ja veicam jūsu personas datu apstrādi pamatojoties uz vispārējām vai tiesiskām interesēm, jums ir tiesības iebilst pret šo apstrādi. Pastāv gan iespēja, ka jūsu pieprasījuma iemesli nav pietiekami pārliecinoši, kas ir par pamatu turpināt datu apstrādi, neskatoties uz jūsu iebildumiem.

Ja esat devis/-usi kādu īpašu atļauju apstrādāt noteiktus jūsu personas datus, jums ir tiesības atsaukt šo atļauju.

Ja vēlaties iesniegt pretenziju par kādu no iepriekš minētajiem tiesību aizsargājošiem pasākumiem, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pastu: support.eng@nl-jobs.com


E-pasta ziņojumā jāsniedz šāda informācija:

 • vārds, uzvārds;
 • dzimšanas datums;
 • pagaidu darbinieka numurs (atrodas jūsu darba algas izrakstā);
 • par kuru no tiesību aizsargājošiem pasākumiem vēlaties iebilst;
 • jūsu tālruņa numurs, uz kuru varam jūs sazvanīt.

Pēc jūsu e-pasta saņemšanas sazināsimies ar jums. Jūsu pieprasījumu cenšamies izpildīt 1 mēneša laikā pēc tā saņemšanas, ja vien pieprasījums nav sarežģīts. Sarežģīta pieprasījuma gadījumos izmantojam 3 mēnešu izpildes termiņu. Noteikti informēsim par esošo situāciju 1 mēneša laikā.


Drošība

Uzņēmumā NL Jobs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas vairāk nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību. Šajā nolūkā esam veikuši dažādus organizatoriska, fiziska, administratīva un tehniska rakstura pasākumus. Ar to saprotams, ka gadījumos, kad vēlaties saņemt personas datus par pats/-i par sevi, tad aicinām jūs ierasties pie mums birojā, lai sevi identificētu pirms sniedzam šos personas datus. Ne visiem NL Jobs darbiniekiem, bet gan tikai pilnvarotām personāmir pieejami visi dati un informācija. Cieši turpinām sadarboties ar saviem programmatūras izstrādātājiem, lai pilnveidotu mūsu datu sistēmas drošību.


Sūdzības

Ja vēlaties iesniegt sūdzību vai jums ir radušies jautājumi par saviem personas datiem, jūs varat sazināties ar savu NL Jobs kontaktpersonu vai arī izmantojot e-pastu: support.eng@nl-jobs.com
E-pasta ziņojumā jums jāsniedz šāda informācija:

 • vārds, uzvārds;
 • dzimšanas datums;
 • pagaidu darbinieka numurs (atrodas jūsu darba algas izrakstā);
 • jūsu iebilduma raksturs.

Pēc iespējas drīzāk sazināsimies ar jums, lai apspriestu jūsu iesniegto sūdzību.

Ja neesat apmierināts/-a ar jūsu personas datu apstrādi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Nīderlandes Datu valsts inspekcijā. Inspekcijas tīmekļa vietnē ir atrodama kontaktinformācija un sūdzības veidlapa zem nosaukuma “Tip ons” (“Sniedzat mums ziņas”).